Struktura państwowego egzaminu z języka polskiego jako obcego

Certyfikat z języka polskiego jako obcego jest jedynym państwowym dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego. Do egzaminu przystępują osoby, które chciałyby udokumentować poziom znajomości języka polskiego. Państwowy egzamin trwa dwa dni i składa się z dwóch części. Pierwsza część – pisemna zawiera cztery elementy: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, poprawność gramatyczna, wypowiedź pisemną. Egzamin pisemny trwa od 160 do 290, a ustny od 15 do 30 minut, w zależności od poziomu. Zazwyczaj do egzaminu ustnego przystępuje się następnego dnia.

Egzamin pisemny

Rozumienie ze słuchu
W tej części egzaminu zdający wysłuchują nagrań jeden raz lub dwa razy. Podczas słuchania rozwiązują zadania: zaznaczają prawidłowe odpowiedzi lub uzupełniają luki w tekście albo odpowiadają na pytania. Zadania testują stopień zrozumienia słuchanego tekstu.

Rozumienie tekstów pisanych
W tej części egzaminu zdający czytają teksty. Zadanie polega na uważnej lekturze tekstów (teksty jednozdaniowe, akapity, dłuższe teksty) i zaznaczeniu, bądź udzieleniu właściwej odpowiedzi na pytania dotyczące każdego z nich. Zadania sprawdzają ogólne i selektywne rozumienie tekstów.


Poprawność gramatyczna
Rozwiązanie zadań w tej części egzaminu polega na rozpoznaniu i zaznaczeniu prawidłowej formy (zadanie wyboru) bądź utworzeniu i wpisaniu poprawnej formy gramatycznej. Celem tej części testu jest sprawdzenie umiejętności praktycznego użycia poprawnych form gramatycznych, dlatego też zadania mają najczęściej formę krótkich tekstów, które stanowią logiczną całość.


Wypowiedź pisemna
Zadaniem zdających jest wybór jednego z zestawów zadań i napisanie tekstów, zgodnie z poleceniem. Tematy są tak sformułowane, aby nie wymagały wiedzy specjalistycznej. Celem tej części egzaminu jest sprawdzenie umiejętności formułowania wypowiedzi pisemnej, a nie badanie wiedzy zdających na określony temat.


Egzamin ustny


Egzamin ustny
W tej części egzaminu zadaniem zdającego jest stworzenie wypowiedzi ustnej w oparciu o różnorodne materiały – tekstowe i ikonograficzne. Zdający losują jeden z trzech zestawów, z których każdy składa się z dwóch lub trzech zadań, a następnie wykonują zadania przed komisją.

Poziom zaawansowania

Czas trwania egzaminu pisemnego

Części składowe egzaminu pisemnego (testowane umiejętności)

Czas trwania egzaminu ustnego

Próg zaliczenia egzaminu

A2


nie dłużej niż 160 minut

 • rozumienie ze słuchu

 • rozumienie tekstów pisanych z rozpoznawaniem struktur gramatycznych

 • wypowiedźŸ pisemna

nie dłużej niż 10 minut

co najmniej 50% punktów z części pisemnej i 50% punktów z części ustnej egzaminu

B1


nie dłużej niż 190 minut

 • rozumienie ze słuchu

 • rozumienie tekstów pisanych

 • poprawnoœść gramatyczna

 • wypowiedŸź pisemna

nie dłużej niż 15 minut

co najmniej 50% punktów z każdej części egzaminu

B2


nie dłużej niż 250 minut

 • rozumienie ze słuchu

 • rozumienie tekstów pisanych

 • poprawnoœść gramatyczna

 • wypowiedźŸ pisemna

nie dłużej niż 15 minut

co najmniej 50% punktów z każdej części egzaminu

C1


nie dłużej niż 250 minut

 • rozumienie ze słuchu

 • rozumienie tekstów pisanych

 • poprawnoœść gramatyczna

 • wypowiedŸź pisemna

nie dłużej niż 20 minut

co najmniej 60% punktów z każdej części egzaminu

C2


nie dłużej niż 290 minut

 • rozumienie ze słuchu

 • rozumienie tekstów pisanych

 • poprawnoœść gramatyczna

 • wypowiedŸź pisemna

nie dłużej niż 30 minut

co najmniej 60% punktów z każdej części egzaminu

Dodaj komentarz